ไบโอสเปรย์ hgh สร้างสมดุลร่างกาย

โกรทฮอร์โมน : Human Growth Hormone (HGH)

HGH

ฮอร์โมนของมนุษย์

ฮอร์โมน สังเคราะห์จากกรดอะมิโนที่สร้างขึ้นจากเซลจำเพาะของต่อมไร้ท่อ หรือสร้างจากเซลจำเพาะของอวัยวะบางชนิด หรือจากเซลประสาทบางกลุ่ม ซึ่งเซลจำเพาะเหล่านี้สามารถตอบสนองต่อตัวกระตุ้นจำเพาะจากระบบประสาทหรือ กระแสเลือด ฮอร์โมนที่สร้างขึ้นแล้วจะหลั่งตรงเข้าสู่หลอดเลือดฝอยที่เลี้ยงอยู่รอบๆ ต่อมไร้ท่อนั้น ผ่านเข้าสู่กระแสเลือดไปยังอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกาย และจะออกฤทธิ์ต่ออวัยวะหรือเซลที่มีตัวรับสัญญาณจำเพาะสำหรับฮอร์โมนชนิด นั้น จะทำหน้าที่ควบคุมกระบวนการทำงานของร่างกายเกี่ยวกับเมตาบอลิซึมต่างๆ ได้แก่ การให้พลังงาน, กระตุ้นให้มีการเจริญเติบโต, ระบบอีเลคโทรไลท์และน้ำ, มีพัฒนาการของร่างกาย, การสืบพันธุ์ ตลอดจนการตอบสนองต่อความเครียดต่างๆ

กระบวนการทำงานของฮอร์โมน


เมื่อออกฤทธิ์แล้ว ฮอร์โมนส่วนใหญ่จะถูกทำลายที่เซลล์เป้าหมาย หรือถูกทำลายโดยเอ็นไซม์ในกระแสเลือด หรืออวัยวะอื่นๆ เช่น ตับ, ไต แล้วถูกขับออกจากร่างกายทางน้ำดี, ปัสสาวะ และอุจจาระปัจจุบันมีความก้าวหน้าอย่างมากด้านเคมีของโปรตีนและเป็ปไทด์ (Peptide) ซึ่งเป็นเทคนิคสำหรับหา Amino acid sequences ในการสังเคราะห์ เป็ปไทด์ ที่ให้ประโยชน์ด้านการรักษา รวมถึงความก้าวหน้าทางชีววิทยาโมเลกุล ที่มีเทคนิค Recombinant DNA ในการสังเคราะห์ฮอร์โมนในสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ปัจจุบันพบว่ามีฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าจำนวน 10 ชนิด จากการศึกษาพบว่าในคนมีฮอร์โมนสำคัญ 6 ชนิดในที่นี้จะพูดถึงเฉพาะ Human Growth Hormone (hgh หรือ Somatotropin) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของมนุษย์

ต่อมไร้ท่อจะสร้างฮอร์โมนตลอดเวลา โดยจะหลั่งฮอร์โมนจำนวนหนึ่งออกสู่กระแสเลือดในปริมาณที่ร่างกายต้องการ ส่วนที่เหลือจะเก็บไว้ในต่อม อัตราการสร้างจะเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อร่างกายมีความต้องการเพิ่มขึ้น ฮอร์โมนที่หลั่งสู่กระแสเลือดจำนวนมากจะจับกับโปรตีนที่เป็นตัวพา โดยฮอร์โมนที่จับโปรตีนเหล่านี้จะออกฤทธิ์ไม่ได้ แต่เมื่อร่างกายต้องการฮอร์โมนมากขึ้น จึงจะหลุดจากโปรตีนตัวพาแยกออกมาเป็นฮอร์โมนอิสระ จากนั้นจึงจะสามารถออกฤทธิ์ต่อเซลเป้าหมายในอวัยวะต่างๆของร่างกายได้


Human Growth Hormone (HGH) คือฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของมนุษย์ เกี่ยวข้องกับ

1. Growth Hormone - Releasing Hormone (GHRH)

เป็น เป็ปไทด์สายเดี่ยว ประกอบด้วยกรดอะมิโน 44 ตัว ซึ่งได้มาจากกรดอะมิโนตั้งต้นจำนวน 108 ตัว เป็นฮอร์โมนจากสมอง (ไฮโปรทาลามัส) เพื่อไปกระตุ้นให้ต่อมใต้สมอง (พิทุอิทารี) ส่วนหน้าให้หลั่ง HGH และ Prolactin

2. Growth Hormone - Inhiดbiting Hormone (GHIH) Somatostatin ก็เรียก

GHIH เป็นโพลีเป็ปไทด์ของกรดอะมิโน 14 ตัว และมี Somatostatin เป็นสารตั้งต้น เป็นฮอร์โมนจากไฮโปรทาลามัส มีฤทธิ์ยั้บยั้งการหลั่งของ hgh นอกจากนี้ยังมีผลต่อ Somatostatin receptor ในอวัยวะอื่นๆ อีก คือมีฤทธิ์ยั้บยั้ง TSH และ Prolactin, การหลั่งของ glucagon, อินซูลินจากตับอ่อน และฮอร์โมนต่างๆ จากระบบทางเดินอาหาร HGH

HGH เป็นโพลีเป็ปไทด์สายเดี่ยวของกรดอะมิโน 191 ชนิด มีสูตรโครงสร้างคล้ายฮอร์โมน prolactin ซึ่งหลั่งมาจากต่อมใต้สมอง (พิทุอิทารี) ส่วนหน้า มีหน้าที่เกี่ยวกับ

• การเจริญเติบโต มีผลต่อกระดูก ข้อต่อ และโครงสร้าง
• เชื่อมเนื้อเยื่อและไขมัน
• กล้ามเนื้อและอวัยวะภายใน
• อวัยวะอื่นๆ

เมื่อ HGH ไปที่ตับ ตับจะผลิตฮอร์โมน IGF เพื่อช่วยกระบวนการ เมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต, โปรตีน และไขมัน

ผลต่อร่างกายจากการขาดฮอร์โมน

HGH

เมื่อร่างกายขาดฮอร์โมน

• มีการเสื่อมของข้อ ข้อติดและปวด
• ระบบประสาทในการรับรู้ เรียนรู้ และการเคลื่อนไหว เสื่อมลง
• มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด มีไขมันสูงในหลอดอาหารและหลอดลม
• การทำงานของอินซูลินลดลง เป็นเบาหวาน

• การทำงานของปอด หัวใจ ตับ ไต เสื่อมลง
• ผมร่วงและหงอกมากขึ้น
• ผิวหนังแห้งและเหี่ยวย่น
• ปัญหาการแข็งตัวขององคชาติ เสื่อมสมรรถภาพ

ผลต่อจิตใจ อารมณ์ เมื่อร่างกายขาดฮอร์โมน
• โมโหง่าย ควบคุมอารมณ์ไม่ได้

• หงุดหงิดง่าย
• ไร้อารมณ์ทางเพศ
• มองโลกในแง่ร้าย

• อ่อนเพลีย ไม่มีแรง
• เบื่ออาหาร
• อารมณ์แปรปรวน
• หลีกหนีสังคม รู้สึกเปล่าเปลี่ยวและอ้างว้าง

ฮอร์โมน ช่วยการเจริญเติบโตของร่างกาย ทำให้อวัยวะต่างๆทำงานสัมพันธ์ ควบคุมกระบวนการเผาผลาญพลังงานซึ่งส่งผลให้ร่างกายมีสุขภาพพลานามัยที่ดี การหลั่งฮอร์โมนจะลดลงเมื่ออายุ 25 ปี และจะลดลงจนเหลือน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณสูงสุดที่เคยมีในตอนวัยรุ่น

รายงานการวิจัยศึกษาประโยชน์ของ HGH ต่อร่างกายของมนุษย์

HGH

รายงานการทดลองกับผู้ป่วยจำนวน 202 ราย (ให้ยาปริมาณน้อยๆแต่บ่อยๆ) ทำการศึกษาโดย น.พ. Leon Cass Terry แห่งมหาวิทยาลัย Wisconsin และ ดร. Edmund Chein แห่งสถาบันชะลอความแก่ Palm Spring โดยให้ HGH เป็นเวลานาน หกเดือนได้ผลเป็นที่น่าพอใจดังนี้ :-

ผลต่อร่างกาย

ระดับความพอใจ

ความแข็งแกร่ง การออกกำลังกาย และไขมันในร่างกาย

 

ความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ

88%

ขนาดของกล้ามเนื้อ

ปริมาณไขมันที่หายไป

81 %

72%

ความทนทานต่อการออกกำลังกาย

81%

ความอึดในการออกกำลังกาย

83%

   

ผิวพรรณและเส้นผม

 

ลักษณะของผิว

ความหนาของผิว

71%

68%

ความยืดหยุ่นของผิว

71%

การลดรอยเหี่ยวย่น

51%

ผมที่ขึ้นใหม่

38%

   

การฟื้นตัว ความยืดหยุ่นของร่างกาย และความทนทาน

 

ระยะเวลาการหายของแผลเก่า

55%

ระยะเวลาการหายของแผลใหม่

71%

คุณภาพของแผลที่หาย

61%

ความยืดหยุ่นของกระดูกสันหลัง

53%

การทนทานต่อโรคภัยไข้เจ็บ

73%

   

ความสามารถทางเพศ

 

ความสามารถและ ความถี่

ความเนิ่นนานทางเพศ

75%

62%

ระยะเวลาที่องคชาติแข็งตัว

57%

อาการร้อนวูบวาบ

58%

การควบคุมประจำเดือน

39%

   

พลังงาน อารมณ์ และความทรงจำ

 

ระดับพลังงาน

84%

การควบคุมอารมณ์

67%

ทัศนคติต่อชีวิต

78%

ความทรงจำ

62%

ฮอร์โมนสำคัญในระบบต่อมไร้ท่อ

HGH

1. HGH เป็นฮอร์โมนที่หลั่งจากต่อมไร้ท่อของมนุษย์ ตั้งแต่วัยเด็กจนตาย การหลั่งของ HGH จะหลั่งมากในวัยเจริญพันธุ์ และจะหลั่งลดลง 14% ทุกๆ 10 ปี การศึกษาพบว่าร่างกายมนุษย์ต้องการฮอร์โมนที่สำคัญตัวนี้ตลอดชีวิต
HGH มีผลสำคัญต่อไปนี้ :
o สำคัญต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย โดยเฉพาะในวัยเด็ก
o ควบคุมการเจริญเติบโตของกระดูกจนอายุ 25 ปี
o ช่วยให้เนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายแข็งแรง
o ฟื้นฟูความเป็นหนุ่มสาว ผิวพรรณเต่งตึงขึ้น กล้ามเนื้อแน่นขึ้น กระดูกแข็งแรงขึ้น
o เสริมสมรรถภาพทางเพศและระบบภูมิต้านทาน
2. MELATONIN เมลาโธนิน เป็นฮอร์โมนที่หลั่งจากต่อมไพเนียล (Pineal Gland) ฮอร์โมนนี้มีผลคล้ายยานอนหลับ คนแก่ที่นอนไม่หลับจะหลั่งเมลาโธนินน้อยกว่าคนหนุ่มสาว เมลาโธนินมีความสำคัญดังต่อไปนี้ :
o ช่วยให้หลับสนิท
o ลดอาการสับสนในเรื่องเวลาของสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น อาการอ่อนเพลียเมื่อเดินทางโดยเครื่องบินเป็นเวลานานๆ (Jet Lag)
o เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพ ลดความเสื่อมของเซลล์ และของเสียที่เกิดจากการเผาผลาญพลังงานในร่างกาย
3. Thyroid Grand Hormone ฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์ หลั่งจากต่อมไทรอยด์ที่เรารู้จักกันดี อยู่บริเวณหน้ากระดูกคอ การขาดฮอร์โมนตัวนี้จะทำให้สติปัญญาด้อยลง อ้วนขึ้น ผิวพรรณและเส้นผมแห้ง หรืออาจเป็นโรคหัวใจได้ มีหน้าที่สำคัญคือ :
o ควบคุมการเจริญเติบโตและการทำงานของสมองทารก
o ช่วยให้อวัยวะและเนื้อเยื่อเจริญเติบโตเป็นปกติในเด็ก
o ควบคุมกลไกการเผาผลาญพลังงานของเซลล์ เนื้อเยื่อ และเซลล์อวัยวะต่างๆ
4. Insulin หลั่งจากเซลล์ตับอ่อน ชนิด ไอซ์เลท ออฟ แลงเกอแฮน (Islets of Langerhans) อินซูลินเป็นฮอร์โมนสำคัญที่ควบคุมการเผาผลาญน้ำตาลกลูโคส ระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดจะควบคุมการหลั่งฮอร์โมนตัวนี้ การขาดอินซูลินมีผลทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นจนเสียสมดุลจึงทำให้เป็นเบา หวาน หน้าที่ของอินซูลินมีดังต่อไปนี้ :
o ช่วยให้เซลล์ดูดซึมกลูโคสที่เกิดจากการเผาผลาญอาหาร
o ควบคุมระดับของกลูโคสในเลือด และช่วยให้ร่างกายสะสมพลังงานในรูปของไกลโคเจน (Glycogen) ไว้ที่ตับ
o ควบคุมน้ำตาลส่วนเกินในตับไม่ให้เปลี่ยนเป็นไขมัน
5. DHEA หลั่งจากต่อมหมวกไต เป็นฮอร์โมนที่หลั่งมากที่สุดของร่างกายมนุษย์ และยังช่วยสร้างฮอร์โมนเพศ เช่น เอสโตรเจนและเทสโทสเตอโรน DHEA
เสริมสุขภาพต่อไปนี้ :
o เสริมระบบภูมิต้านทาน ให้ร่างกายต้านจากการติดเชื้อแบคทีเรีย
o ควบคุมหน้าที่ของตับและอวัยวะต่างๆ
o ควบคุมสมดุลความดันโลหิต และควบคุมระดับฮอร์โมนอื่นๆเช่น ฮอร์โมนเพศ
o ควบคุมเบาหวานในผู้ใหญ่ ต้านการเกิดมะเร็ง
6. Oestrogen เป็นฮอร์โมนเพศหญิงทีสำคัญที่สุด เอสโตรเจนผลิตจากรังไข่ในสตรี แต่ในผู้ชายก็สามารถผลิดได้ในปริมาณเล็กน้อยจากต่อมลูกหมาก
หน้าที่ของเอสโตรเจนคือ :
o ควบคุมการทำงานของสมอง
o ลดภาวะปัญหาในสตรีวัยทอง เช่นอาการร้อนวูบวาบและอารมณ์หงุดหงิด ( สภาวะวัยทองในสตรีคือ การหมดประจำเดือนเป็นเวลานานกว่า 12 เดือน มักเกิดในช่วงอายุ 45-50 ปี )
o ช่วยให้เนื้อเยื่อร่างกายเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ ควบคุมความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นของช่องคลอด รวมทั้งเส้นเลือดและผิวพรรณ
7. Corpus Luteum Hormone เป็น ฮอร์โมนทีสำคัญอีกตัวหนึ่งของผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์ ฮอร์โมนตัวนี้ช่วยให้มดลูกพร้อมที่จะตั้งครรภ์ได้ o ระหว่างการมีประจำเดือน ฮอร์โมนตัวนี้ช่วยให้ผนังเซลล์ของมดลูกเจริญเติบโตและหนาตัวขึ้น
o ช่วยให้มดลูกขยายตัวขึ้นระหว่างตั้งครรภ์
o ทำให้เนื้อเยื่อหน้าอกเจริญเติบโตขึ้น ลดอัตราการเสี่ยงการเป็นมะเร็งในวัยทอง
8. Testosterone เป็นฮอร์โมนเพศที่สำคัญในผู้ชาย ฮอร์โมนตัวนี้จะลดลง 1% ทุกๆปีในผู้ชายอายุ 40-47 ปี เมื่อฮอร์โมนนี้ลดลง ผู้ชายจะมีอาการวัยทอง เช่น สมรรถภาพเสื่อม ปัญหาต่อมลูกหมากโต หน้าที่ของฮฮร์โมนตัวนี้คือ :
o ทำให้เกิดความต้องการทางเพศทั้งหญิงและชาย
o กระตุ้นการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อ กระดูก ผิวหนัง อวัยวะเพศ เม็ดเลือด
o กระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผม หนวด เครา และอวัยวะเพศชาย
o เสริมการทำงานของสมอง สติปัญญา ความเข้าใจและความสามารถในการสังเกต รวมทั้งประสาทสัมผัส

HGH เราจะทำให้ร่างกายหลั่งหรือจะยอมเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

HGH

ขณะที่ HGH ลดลง สภาวะการแก่ตัวจะเพิ่มขึ้น โดยสัมพันธ์กับอาการเหล่านี้ : ผมหงอกก่อนวัย พลังงานถดถอย สมรรถภาพทางเพศเสื่อม ไขมันเพิ่มขึ้น กระดูกพรุน โรคหัวใจและหลอดเลือดและอื่นๆ คนหนุ่มสาวที่มีระดับ GH ที่ต่ำก็จะมีอาการเหล่านี้ได้เช่นกัน

HGH เป็นฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อเช่นเดียวกับ เทสโทสเตอโรน เอสโตรเจน เมลาโธนิน และ DHEA ฮอร์โมนเหล่านี้จะลดลงเมื่อเราอายุมากขึ้น แต่วิทยาศาสตร์ช่วยให้เราเข้าใจว่า เราจะพัฒนาอาการของคนแก่เมื่อ HGH ลดลง ความจริงก็คือ คนอายุ 60 ปี จะผลิต HGH ได้เพียง ? ของปริมาณที่ผลิตได้ในคนหนุ่มอายุ 20 ปี

GH จะถูกหลั่งในชั่วโมงแรกหลังจากเราหลับสนิท และจะถูกส่งไปที่ตับเพื่อเปลี่ยนเป็น สารที่มีหน้าที่คล้ายอินซูลิน (Insulin like growth factor-1 หรือ IHG-1) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โซมาโตเมดิน (Somatomedin)

IGF-1 ส่งเสริมกระบวนการเผาผลาญกลูโคส กระตุ้นระบบภูมิต้านทานและเป็นแหล่งพลังงานของเซลล์ ที่คือผลที่คล้ายกับการทำงานของอินซูลิน และนี่คือสาเหตุว่าทำไม IGF-1 จึงมีประโยชน์คล้ายกับ HGH

ต่อมใต้สมองจะหลั่ง HGH ก็ต่อเมื่อถูกกระตุ้นและผลเช่นนี้ก็เกิดขึ้นได้แม้ในคนแก่ สารต่างๆเหล่านี้เช่น Arginine Ornithine Lysine Glutamine OKG Glycine Niacin GHB และการอดอาหาร มีผลในการกระตุ้นให้ร่างกายหลั่ง HGH ซึ่งส่งผลให้ร่างกายต่อต้านเชื้อโรคและชลอความแก่ได้

การศึกษา HGH

HGH

1958 มีการใช้ HGH ชนิดฉีดในเด็กที่มีปัญหาการเจริญเติบโต

1980 FDA สั่งห้ามใช้ HGH หลังพบว่าเด็กเป็นโรค Creutzfeldt Jakob disease (CJD) ไม่สามารถควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อและเสียชีวิตภายใน 5 ปี

1985 มีการวิจัยทางเลือกใหม่ในการใช้ HGH โดยนำเอากรดอะมิโนมาต่อกันเป็นสายโซ่ยาว

1986 การสร้างสูตรกรดอะมิโนสายโซ่ยาวเป็นผลสำเร็จ

1990 Dr. Daniel Rudman ประกาศในวารสารการแพทย์ NEW ENGLAND ว่า HGH สามารถชะลอความแก่ได้ หลังจากการใช้ติดต่อกัน 6 เดือน ช่วยให้ดูเป็นหนุ่มสาวขึ้น 10-20 ปี

1992 Dr. Edmund Chein ลองใช้ HGH ให้ตัวเอง

1994 Dr. Edmund Chein ขอร้องต่อศาลให้อนุญาตทดลอง HGH ในมนุษย์ผู้ใหญ่

1995 มีการร่วมมือกับ Dr.L.Cass Terry ศาสดราจารย์ทางด้านประสาทวิทยาพบว่าการใช้ HGH ในปริมาณต่ำแต่ติดต่อกันนานๆ ดีกว่าการใช้ HGH ปริมาณสูงแต่ในเวลาอันสั้น และไม่พบผลข้างเคียงใดๆ

1996 FDA อนุญาตให้ใช้ HGH

1997 มีการผลิต HGH ออกจำหน่ายเชิงการค้า

งานวิจัยฮอร์โมน HGHที่โดดเด่น

HGH

งานวิจัยจากวารสารทางการแพทย์นิวอิงแลนด์พบว่า คนแก่อายุ 65 ปีที่ได้รับ HGH ผมที่เคยหงอกกลับมาเป็นสีดำเหมือนชายหนุ่ม บางรายมีรอยย่นบนใบหน้าและที่แขนก็จางลง สามีและภรรยาหลายคู่ในงานวิจัยนี้ รายงานถึงความหฤหรรษ์ที่เพิ่มขึ้นในชีวิตคู่

มีรายงานวิจัยที่น่า สนใจว่า กลุ่มที่ไม่ได้รับ HGH จะแก่เร็วตามปกติ ส่วนกลุ่มที่ได้รับ HGH กลัยสามารถลดความเสื่อมที่เกิดจากความชราได้

การค้นพบที่น่า ตื่นเต้นที่รายงานโดย Dr. Peter Sonken แห่งโรงพยาบาล St. Thomas ในกรุงลอนดอน พบว่าคนไข้ที่เป็นโรคคุชชิ่งซินโดรม (Cushings Syndrome) ที่มีอาการหัวใจล้มเหลว (Congestive Heart Failuer) ซึ่งไม่สามารถรับการรักษาใดๆได้ อาการทรุดลงจนต้องรับการผ่าตัดหัวใจ แต่ก็ยังไม่สามารถหาผู้บริจากที่เหมาะสมได้ Dr. Sonken ได้ให้ HGH แก่คนไข้รายนี้ ผลก็คือหัวใจของคนไข้เต้นเป็นปกติและระบบการไหลเวียนโลหิตดีขึ้น อาการของผู้ป่วยดีขึ้นเป็นลำดับภายใน 3 เดือน และไม่จำเป็นต้องผ่าตัดหัวใจเลย

การค้นพบที่น่าประทับใจนี้มีความ เป็นไปได้ เกือบทุกรายที่มีระดับ HGH เพิ่มขึ้นจะรับรู้ได้ถึงพลังงานในร่างกายที่เพิ่มขึ้น กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น มีชีวิตชีวามากขึ้นในสัปดาห์แรก และพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆในอีก 6 เดือนต่อมา หลักฐานตัวบุคคลเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของ HGH ในการต่อต้านการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ

บทวิจารณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้าน growth hormone

HGH

1. Dr. Ronald Klatz จากหนังสือ "เป็นหนุ่มสาวด้วย HGH" ปูทางถึงการชะลอความแก่ด้วยการใช้ HGH ในฐานะที่เป็นประธานของสถาบันป้องกันความชราแห่งอเมริกา เชื่อว่าสังคมที่ไม่มีวันแก่ได้เริ่มขึ้นแล้ว เขากล่าวว่า “การวิจัยค้นพบ HGH เป็นจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดของความแก่ และเป็นจุดกำเนิดของความไม่แก่” และยังได้อธิบายถึงสารต่างๆซึ่งพิสูจน์แล้วว่าสามารถทำให้ HGH หลั่งได้ ตัวสำคัญคือ Arginine Ornithine Lysine และ Glutamine โดยการเพิ่ม GH ให้ร่างกายคุณ คุณจะหายจากอาการอ่อนเพลีย มีสุขภาพดี หน้าตาแจ่มใส และสมรรถภาพทางเพศสมบูรณ์ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่เราสามารถแทรกแซงกระบวนการแก่ ชรา และฟื้นฟูความเป็นหนุ่มสาวต่อต้านโรคและเพิ่มคุณภาพชีวิต ฟื้นฟูเซลล์ทั้งหมดของร่างกาย คุณเพียงแต่ปลดปล่อย GH ออกมาเท่านั้นเอง

2. Dr. Earl Mindell ผู้เขียนหนังสือ “คัมภีร์วิตมิน” กล่าวว่าด้วยการให้กรดอะมิโนและวิตมินแก่ร่างกายเพื่อกระตุ้นให้มีการหลั่ง GH ระดับของ GH จะสูงเท่ากับของคนหนุ่มสาว Ornithine และ Arginine สามารถช่วยให้คุณผอมลงขณะคุณนอนหลับ

3. Dr. George Merriam แห่งมหาวิทยาลัย Washington ในสถาบันโรคชราแห่งชาติ Seattle ได้ศึกษา GH และพบว่า “ ไม่มีหลักฐานว่าตัวกระตุ้นให้หลั่ง GH เหล่านี้มีผลข้างเคียง แม้จะใช้เป็นเวลานาน “

4. Daniel Rudman, M.D.,. ในวารสารการแพทย์ New England รายงานว่า "ผลการใช้ HGH ติดต่อกัน 6 เดือน สามารถชะลอความชราได้ 10-20 ปี โดยสังเกตจากกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้น และไขมันที่ลดลง"

5. ศูนย์การแพทย์ V.A. และคณะแพทย์ศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยการแพทย์ Stanford ได้สรุปว่าการให้ IGH-1 และ / หรือ GH แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง สามารถฟื้นฟูผู้ป่วยได้น่าพอใจในระดับหนึ่ง

6. Dr. Jorgensen และ Dr. Christian แห่งเมือง Copenhagen ประเทศ Denmark ตีพิมพ์ในวารสารต่อมไร้ท่อแห่งยุโรปในปี 1994 ว่าการใช้ HGH บำบัดได้ผลดีในผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคไต ไทรอยด์ โรคกระดูก โรคเหงื่อออกมากผิดปกติ และยังเพิ่มพลังงานแก่ผู้ป่วยทั้งร่างกายและจิตใจ

7. Dr. Ramias, Shamos, and Schiller แห่งศูนย์การแพทย์โรงพยาบาล St. Joseph ในรัฐ Phoenix พบว่า HGH เป็นสารอาหารที่ร่างกายสมควรได้รับในสัปดาห์แรกๆ ที่เกิดอาการบาดเจ็บเพื่อลดอุบัติการณ์เสียชีวิตหรือเพื่อให้แผลหายเร็วขึ้น

8. Dr. Jake Powrie, M.D. และ Dr. Andrew Weissberger แห่งโรงพยาบาล St. Thomas กรุง London ประเทศอังกฤษ สรุปว่าผู้ใหญ่ที่ขาด GH ควรได้รับ GH ทดแทนเข้าสู่ร่างกาย

9. Dr. Ronald Klatz, M.D. สรุปว่าการใช้ GH มีผลเพิ่มอารมณ์เพศทั้งหญิงและชาย และเพิ่มสมรรถนะของเพศชายอีกด้วย

10. David Clemmons หัวหน้าแผนกต่อมไร้ท่อแห่งมหาวิทยาลัยการแพทย์ North Carolina เมือง Chapel Hill เชื่อว่า HGH สามารถใช้บำบัดโรคถุงลมโป่งพองและโรคปอดเรื้อรังได้อย่างน่าประทับใจ

11. Dr. Julian Whitaker แห่ง Newport Beach รัฐ California ได้จ่าย HGH แก่ผู้ป่วยในขนาดที่ให้แก่ตนเอง พบว่า HGH มีประสิทธิภาพสูงในการบำบัดโรคเรื้อรัง เช่น โรคกล้ามเนื้ออ่อนเปลี้ย อาการวูบหมดสติ โรคปอดเรื้อรัง และเอดส์

12 . Dr. Grace Wong แห่งศูนย์พัฒนาและวิจัย Genetech อธิบายว่าเมื่อเราแก่ลง โปรตีนในร่างกายจะเสื่อมจากอนุมูลอิสระ HGH สามารถลดความเสื่อมได้ ฟื้นฟูเซลล์และโปรตีนให้แข็งแรงได้

13. Dr. Edmund Chein ได้ใช้ HGH บำบัดผู้ป่วยตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 ถึงปี 1996 ได้แสดงถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ HGH ในการเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

14. Dr. Thierry Hertaghe และ Vince Giampapa รายงานว่า HGH เป็นมากกว่าสารต้านอนุมูลอิสระโดยฟื้นฟูเซลล์ ลดความเสื่อม ป้องกันความชราและฟื้นฟูความเป็นหนุ่มสาวได้

15. Dr. Eve Van Cauter นักวิจัย GH แห่งมหาวิทยาลัยศูนย์การแพทย์ Ghicago พบว่า การให้ HGH บำบัดแต่เนิ่นๆ ในคนวัยกลางคนจะได้ผลดีกว่ามาบำบัดคนที่สูงอายุ

16. Dr. Lawrence Dorman สมาชิกแห่งสถาบันป้อนกันความชราแห่งอเมริกา พบว่า HGH หยุดการแก่ตัวของร่างกายโดยลดความเหี่ยวย่นของผิวพรรณ ลดไขมันที่สะสม เสริมมวลกล้ามเนื้อ ลดโคเลสเตอรอล เสริมพลังชีวิต เสริมจิตใจ เช่นโรคชราประเภทพาร์กินสัน และ GH ไม่มีผลข้างเคียงใดๆ

ประโยชน์ของ HGH

HGH

ผลการศึกษาถึงประโยชน์ของ HGH กับผู้ป่วย และ ผู้มีปัญหาทางร่างกาย จำนวน 28,000 รายทั่วโลก

การเสริมสร้างกล้ามเนื้อ

HGH สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการออกกำลังกายและเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ความคงทนและความอึดของร่างกาย รายงานจากวารสารการแพทย์ New England ฉบับเดือน กรกฎาคม 1990 มีการศึกษาในคนอายุ 60-80 ปี พบว่า กล้ามเนื้อจะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 8.8 % การศึกษาในโรงพยาบาล St. Thomas กรุง London พบว่ามีการเพิ่มขึ้นของกล้ามเนื้อทั้งปริมาณและความหนาแน่น น.พ. L.Cass Terry กล่าวว่า “GH สามารถลดไขมันในตัวข้าพเจ้าได้ภายใน 2 เดือนเท่านั้น “

HGH ที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มขนาดและความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ และเพิ่มขีดความสามารถในการออกกำลังกาย

Dr. Terry และ Dr. Chein ( วิทยาลัยการแพทย์ Wisconsin ) อธิบายไว้ว่า 88% ของผู้รับการทดลอง ที่ใช้ HGH รายงานถึงความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้น 81% รายงานถึงขนาดกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้น

ระดับของ HGH ที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มขีดความสามารถในการออกกำลังกาย HGH ทำให้เราทนต่องานหนักได้และทนรับแรงกดดันจากการงานในชีวิตประจำวันได้

คน สูงอายุ 70 ปี ที่มีกล้ามเนื้ออ่อนเปลี้ยก็อาการดีขึ้นจนไม่ต้องนั่งรถเข็นหรืออยู่แต่ใน บ้าน การเคลื่อนไหวของข้อต่อก็ดีขึ้น ป้องกันโรคข้อเสื่อมก่อนวัย ส่งผลให้ผู้ป่วยอายุยืนขึ้น

นักกีฬาอาชีพหรือสมัครเล่นก็อาจป้อนกันการบาดเจ็บและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

กล้ามเนื้อหัวใจจะอ่อนแอเมื่ออายุมากเพราะความดันโลหิตที่สูงขึ้น เราสามารถฟื้นฟูและป้องกันได้ด้วย HGH เช่นกัน การเพิ่มอารมณ์เพศ

75% ของชายอายุ 80 ปี สมรรถภาพทางเพศจะเสื่อมลงอย่างมาก การศึกษาโดย L.Cass Terry และ Edmune Chein ในคนใข้ 1,290 คน ที่มีปัญหาสมรรถภาพเสื่อม พบว่า 2 ใน 3 ของผู้ได้รับการบำบัด มีสมรรถภาพทางเพศที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจ แสดงว่า GH มีบทบาทสำคัญต่ออารมณ์เพศ และสมรรถภาพทางเพศทั้งหญิงและชาย

ไขมันลดลง มวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น

GH ไม่เพียงแต่ลดน้ำหนัก แต่สามารถลดไขมันและเพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้ เราพบว่าบางคนเมื่อใช้ HGH น้ำหนักไม่ลด แต่ไขมันได้ถูกขับออกในขณะที่มีการสร้างมวลกล้ามเนื้อ เข้ามาแทนที่ในปริมาณที่เท่ากัน

เพิ่มความยืดหยุ่นและความเรียบเนียนของผิวพรรณ

การ เพิ่ม HGH ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของผิว ช่วยให้ผิวพรรณเรียบเนียนขึ้นเช่นเดียวกับคนหนุ่มสาว และยังช่วยให้ความชุ่มชื้นแก่ผิว ลดรอยเหี่ยวย่น รอยตีนกา

เพิ่มความหนาแน่นของกระดูก และเพิ่มมวลกระดูก

นัก วิทยาศาสตร์สวีเดนนำโดย น.พ. Gudmundur Johansson ทดสอบในคนอายุ 23-66 ปี ที่มีปัญหาขาด GH อย่างรุนแรง หลังการบำบัดด้วย HGH เป็นเวลา 2 ปี ความหนาแน่นของกระดูกสันหลังและกระดูกเชิงกรานเพิ่มขึ้น เพิ่มการสะสมแคลเซียมเข้ากระดูก และลดการแตกของกระดูกเหมือนคนปกติทั่วไป GH จะกระตุ้นเซลล์กระดูกชนิด Osteoblast เพื่อสร้างเซลล์กระดูก และยังช่วยให้วิตามินบี 3 จับแคลเซียมเข้าเพิ่มความแข็งแกร่งและป้องกันกระดูกแตก

สิ่งที่คุณควรได้รับ :
การ เพิ่ม HGH จะทำให้ความหนาแน่นกระดูกกลับมาเป็นเช่นเดิมใน 2 ปี และมีผลดีต่อเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (Connective Tissue) ภายใน 1 สัปดาห์ แต่มวลกระดูกต้องใช้เวลา 2 ปี

ต่อต้านสภาวะกระดูกพรุน

GH ให้ความแข็งแกร่งแก่กระดูก ลดสภาวะกระดูกพรุน คุณควรใช้ GH แต่เนิ่นๆ อย่ารอจนกระดูกพรุนแล้ว จะไม่ได้ผลที่ดีพอ
ป้องกันโรคหัวใจ

HGH ที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มความสามารถในการฉีดเลือดของหัวใจ (Cardiac output) ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรง เพิ่มขีดความสามารถในการออกกำลังกาย ลดความดันโลหิต ปรับสมดุลโคเลสเตอรอล บรรเทาอาการโรคหัวใจและเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด ( วารสารการแพทย์ New England )

1.5 ล้านคนเสียชีวิตจากอาการวูบหมดสติ (Stroke) เราสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงของคนกลุ่มนี้ได้เช่นกัน

Dr. Terry และ Chein แห่งวิทยาลัยการแพทย์ Wisconsin รายงานว่า HGH สามารถลดความดันโลหิตได้ หลังจาก 6 เดือน ความดันโลหิตช่วงล่าง (Diastolic Pressure ) จะลดลงถึง 10% การศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่า HGH ป้องกันเซลล์ตายหลัง Stroke หรือหัวใจวายได้

เมื่อเราอายุมากขึ้น กล้ามเนื้อหัวใจจะอ่อนแอลงและฝ่อเล็กลง การใช้ HGH จะช่วยให้ความแข็งแรงแก่กล้ามเนื้อหัวใจและฟื้นฟูให้หัวใจกลับมาอยู่ในสภาพ เดิม

สิ่งที่คุณจะได้รับ :
กล้ามเนื้อหัวใจจะแข็งแรงขึ้น และสูบฉีดโลหิตได้ดีขึ้น ทำให้ร่างกายได้รับพลังงานมากขึ้น สามารถทำงานหนักขึ้น และความดันเป็นปกติ การสะสมไขมันบริเวณหน้าท้องจะลดลงและระดับโคเลสเตอรอลต่ำลง อาการจะค่อยๆดีขึ้นใน 1 เดือนแรก และต่อมาอีก 6 เดือน จนครบ 2 ปี

เพิ่มขีดความสามารถในการทำงานของหัวใจ

การ บำบัดด้วย GH จะเพิ่มการทำงานของหัวใจและลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด ลดไขมันเลว (LDL) เพิ่มไขมันดี (HDL) ลดความดันช่วงล่าง ( Diastolic pressure) ลง 10% ป้องกันอาการหัวใจวาย มีการวิจัยในปี 1996 จากวารสารการแพทย์ New England โดยบำบัด GH ในผู้ป่วยโรคหัวใจ 7 ราย พบว่าสามารถลดการใช้ออกซิเจนของหัวใจได้ เพิ่มความหนาของผนังกล้ามเนื้อหัวใจด้านซ้าย (Left Ventricular Wall) ช่วยให้หัวใจสูบฉีดโลหิตได้ดีขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการออกกำลังกายและเพิ่มคุณภาพชีวิต

เพิ่มการทำงานของปอด

HGH ช่วยให้ออกกำลังกายได้นานขึ้น ปอดทำงานได้ดีขึ้น เพิ่มอัตราการสูบฉีดโลหิตของหัวใจ David Clemmons หัวหน้าแผนกต่อไร้ท่อแห่งมหาวิทยาลัยการแพทย์ North Carolina พบว่าหลังจากฉีด GH แก่คนไข้ที่มีปัญหาการทำงานของปอด ใน 3 สัปดาห์ พบว่าคนไข้อาการดีขึ้น หายใจได้ดีขึ้น อาการเหนื่อยลดลง การบำบัดด้วย HGH แก่ผู้ป่วยถุงลมโป่งพอง และการทำงานของปอดมีปัญหา ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

เพิ่มพลังงาน


HGH ที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มพลังงานและทำให้อารมณ์ดี ( โรงพยาบาล St. Thomas) GH จะมีประสิทธิภาพในการลดอาการซึมเศร้าได้ดีกว่ายาแผนปัจจุบัน ( Dr. Ullis) เมื่อเราอายุมากขึ้น HGH จะลดลง สมองจะฝ่อและทำงานด้อยลง แต่ HGH ปกป้องเซลล์จากการบาดเจ็บและเพิ่มออกซิเจนแก่เซลล์ HGH ช่วยฟื้นฟูสมองที่ฝ่อและส่งเสริมจิตใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับ :
Dr. Bengtsson รายงานว่าคนไข้แข็งแรงขึ้นหลังจากใช้ HGH ไม่กี่วัน และได้ผลดีในผู้อ่อนเพลีย คุณจะรู้สึกหายอ่อนเพลียในสัปดาห์แรกและดีขึ้นเรื่อยๆใน 6 เดือน

เสริมระบบภูมิต้านทาน

ปี 1985 น.พ. Keith Kelley นักวิจัยระบบภูมิต้านทานแห่งมหาวิทยาลัย อิลลินอยด์ รัฐเออร์แบน แชมเปน HGH ช่วยฟื้นฟูต่อมไธมัส (thymus gland) ในหนูอายุมาก ให้มีสภาพเหมือนหนูอายุน้อย ระบบภูมิต้านทานที่ GH ไปเสริมคือ Antibody ตัวใหม่ๆ จำนวน T-cell และ Interleukin มากขึ้น เซลล์ Lymphocyte ทำงานดีขึ้น เซลล์ Neutrophyi และ RBC เติบโตมากขึ้น

เสริมหน้าที่ของระบบภูมิต้านทาน

• เสริมการทำงานของ T-cell lymphocyte
• เสริมการสังเคราะห์ RBC
• เสริมการสังเคราะห์ Antibody
• เสริมการแบ่งตัวของ Lymphocyte
• เสริมกิจกรรมของ Natural killer cell
• ทำลายเซลล์เนื้องอก

เมื่อเราแก่ตัวลง เซลล์จะแบ่งตัวช้าลงเป็นผลให้เซลล์เสื่อม GH จะช่วยซ่อมแซมเซลล์และทำให้เซลล์แบ่งตัวดีขึ้น (Vincent Giampapa)
HGH ฟื้นฟูระบบภูมิต้านทาน

ระบบ ภูมิต้านทานที่ฟื้นฟูขึ้นจะปกป้องโรคได้ “ เป็นครั้งแรกที่เราสามารถฟื้นฟูระบบภูมิต้านทานของคนแก่อายุ 80 ปีให้ใกล้เคียงกับคนหนุ่มอายุ 20 ปีได้ “ โดย Dr. Greg Fahy ( สถาบันวิจัย Naval) เมื่อคุณซ่อมแซมระบบภูมิต้านทาน นอกจากป้องกันแล้ว คุณยังได้รับสิ่งเหล่านี้ :
• ปรับสมดุลการสังเคราะห์ DNA
• ปรับสมดุลการหลั่งอินซูลิน
• ปรับสมดุลการทำงานของต่อมไทรอยด์
• ปรับสมดุลชีวเคมีในสมอง
• ควบคุมการกำจัดเชื้อโรค
• เพิ่มระดับ IGF-1

คน ที่มี HGH ในระดับต่ำ จะมีผลกระทบต่อระบบภูมิต้านทาน ทำให้แก่ ไม่สบายและอายุสั้น แต่ขณะนี้เราสามารถเพิ่มการหลั่ง HGH ได้ เมื่อระดับ HGH สูงขึ้น จะชะลอความแก่ได้ อายุคุณจะยืนยาวขึ้นและมีสุขภาพพลานามัยที่ดี เมื่อระบบภูมิต้านทานทำงานดีขึ้น คุณจะสามารถควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆได้ดี รวมทั้งสมอง ตับ และหัวใจ การที่ระบบภูมิต้านทานดีขึ้น สัมพันธ์กับปริมาณของ HGH นั้นเอง

สิ่งที่คุณจะได้รับ :
การเพิ่มระดับของ HGH มีผลต่อผิวพรรณภายในไม่กี่สัปดาห์และภายใน 6 เดือน คุณจะเห็นผลชัดเจน (Dr. Kiampapa)

เสริมการมองเห็น

เมื่อ เราอายุมากขึ้น สายตาจะแย่ลง เพราะเลนต์ตาขาดความยืดหยุ่น คนอายุ 80 สายตาจะเสื่อมลง 3 เท่าของคนอายุ 20 ปี สิ่งที่ได้รับเมื่อเพิ่มระดับ HGH คือ

• สายตาดีขึ้น
• สามารถปรับการมองเห็นได้ชัด
• สายตาปรับแสงได้ดีขึ้น
• สายตาดีขึ้นใน 1 เดือนและดีขึ้นเรื่อยๆภายใน 6 เดือน

ช่วยให้การหลับสนิทขึ้น

ร่าง กายจะหลั่ง GH ในชั่วโมงแรกที่หลับสนิท คนที่มี GH ลดลงจะมีปัญหาในการนอน เมื่ออดนอน ร่างกายไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้การเพิ่มระดับ HGH จะช่วยให้หลับสนิท การหลับสนิทจะทำให้ระดับ GH เป็นปกติ เซลส์ร่างกายจึงสามารถซ่อมตัวเองได้ ผลก็คือ ร่างกายจะแก่ช้า

เพิ่มความจำ

เมื่อ เราแก่ ความทรงจำจะแย่ลง การบวนการรวบรวมข้อมูลของสมองจะเสื่อมลง Dr. Jan Berend Deijen และคณะนักวิทยาศาสตร์ชาวดัทช์ พบว่าคนไข้ที่ที GH ต่ำจะมีอาการ

• สูญเสียความจำระยะสั้น
• สูญเสียการทำงานสัมพันธ์กันระหว่างตาและมือ
• สูญเสียควมทรงจำระยะยาว

ยิ่งมี GH ต่ำมากเท่าใด IQ ของผู้ป่วยจะต่ำลงเท่านั้น การเพิ่มระดับ GH ต่อคนไข้มีผลทำให้ :

• ตื่นตัวมากขึ้น
• หลงๆลืมๆน้อยลง
• สมาธิดีขี้น
• มีปฏิกิริยาโต้ตอบเร็วขึ้น
• ความทรงจำฟื้นกลับคืนมา

มี การวิจัยพบว่า HGH ช่วยให้สมองเด็กดีขึ้น IQ สูงขึ้น และการเรียนดีขึ้น การวิจัยที่มหาวิทยาลัย Aukland ประเทศนิวซีแลนด์ แสดงว่า IGF-1 จะป้องกันไม่ให้เซลส์สมองตาย โดยเฉพาะบริเวณความจำ ความคิด และบริเวณที่เกิดการชัก HGH ยังช่วยผู้ป่วยสมองเสื่อม เช่น พาร์กินสัน อัลไซเมอร์ กล้ามเนื้อฝ่อลีบ ประสาทไม่มาเลี้ยงอวัยวะ (Multiple Sclerosis)

เร่งการหายของแผล

การบำบัดด้วย GH ให้ผลที่น่าประทับใจคือ มีพลังที่ช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ (Dr. Ronald Klatz) HGH กรตุ้นการสังเคราะห์ คอลลาเจน ซึ่งเป็นตัวช่วยยึดแผลให้ติดกัน ทำให้เนื้อเยื่อแข็งแรงขึ้น ช่วยให้ผิวหนังยืดหยุ่นดีขึ้น และช่วยให้แผลที่ผิวหนังและกระดูกหายเร็วขึ้น HGH ใช้ในผู้ป่วยแผลไฟไหม้รุนแรง แผลจากการผ่าตัด ผลเป็นที่น่าพอใจ

การทำให้อายุยืน

ระดับ HGH ที่สูงขึ้น ยืดอายุในหนูทดลองได้ (Dr. Khanasri และ Gustad มหาวิทยาลัย North Dakota State ) นักวิทยาศาสตร์พบว่า HGH ที่สูงขึ้น ทำให้อายุยืนยาวขึ้น เราคาดหวังให้อายุยืนยาวถึง 150 ปี HGH ฟื้นฟูระบบภูมิต้านทานซึ่งช่วยจัดการเชื้อโรคแปลกปลอมทำให้ร่างกายไม่เสื่อม ไม่เกิดโรค ผู้ที่ใช้ HGH จะมีอนาคตอีกยาวไกล

วิธีการเพิ่มการการสังเคราะห์ HGH สูงสุด

HGH

โดยเฉลี่ยแล้ว คนเราเมื่ออายุเกิน 40 มักจะขาด HGH จนเกิดอาการแก่ก่อนวัยได้ เรามาสามารถป้องกันได้ หากปฏิบัติตนดังต่อไปนี้
สามารถเพิ่มสารอาหารที่มีผลต่อการเพิ่ม HGH โดยจะรับประทานเดี่ยวๆหรือผสมผสานกัน :

• กรดอะมิโนอาร์จินีน
• กรดอะมิโนออร์นิทิน
• กรดอะมิโนไลซิน
• กลุ่มกรดอะมิโน แอลฟา คีโต
• กลูตาเรท
• กรดอะมิโนไกลซิน
• กรดอะมิโนไลซิน
• กรออะมิโนกลูตาไธโอน
• กรดอะมิโนไนเอซิน
• กรดอะมิโน แอล คาร์นิทิน
• โคเอนไซม์คิวเทน
• เกลือแร่โครเมียม
• โสม
• วิตามิน บี 12
• สารจากจมูกข้าว แกมมา โดไรซินอล
• กลุ่มกรดอะมิโนสายโซ่ยาว (BCAA)
• การออกกำลังกาย หรืออดอาหารนาน 24 ชม ต่อ เดือน
• การยกน้ำหนักบริหารกล้ามเนื้อ
• กลุ่มสารอาหารครีเอทิน

แบบทดสอบว่าคุณจำเป็นต้องชะลอความแก่หรือไม่ ?

HGH

ลองตรวจสอบจากรายการต่อไปนี้ ว่าคุณแก่ก่อนวัยไหม คุณสมควรเริ่มหาทางชะลอแก่ได้หรือยัง

บททดสอบด้วยตัวท่านเองกรุณาเลือกข้อที่ตรงทัศนคติของคุณมากที่สุดหรือตรงตามสภาพความเป็นจริงของท่าน

0 = ไม่เป็น, 1 = เล็กน้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = เป็นรุนแรง

1. อ่อนเพลีย ไม่มีแรง
2. หมดหวัง ท้อแท่ หดหู่
3. กังวล หงุดหงิดง่าย อารมย์เสีย
4. ประหม่า ขี้ตกใจ
5. ความจำแย่ สติปัญญาด้อยลง
6. หลีกหนีสังคม อ้างว้าง เดียวดาย
7. ไม่มีอารมย์เพศ
8. ไร้สมรรถภาพทางเพศ
9. ผิวแห้ง เหี่ยวย่น พุพอง
10. แก้มมีผื่นแดง เหงื่อออกมาก
11. ปวดหลัง
12. ต้องการฆ่าตัวตาย
คะแนนรวม


0-9 = มีความเป็นไปได้ คุณควรจะเริ่มป้องกันได้แล้ว
10-19 = น่าจะเป็น คุณควรปรึกษาแพทย์ที่ชำนาญการชะลอความชรา
20-29 = เป็นไปได้มาก คุณควรรับการรักษาเพื่อชะลอความชรา
30 = เป็นรุนแรง รับรักษาเดี๋ยวนี้

รายงานการศึกษาประโยชน์ของ HGH ต่อร่างกาย

HGH

รายงานการศึกษาในผู้ป่วยจำนวน 202 ราย (ให้ยาปริมาณน้อยๆแต่บ่อยๆ) ทำการศึกษาโดย น.พ. Leon Cass Terry แห่งมหาวิทยาลัย Wisconsin และ ดร. Edmund Chein แห่งสถาบันชะลอความแก่ Palm Spring โดยให้ HGH เป็นเวลานาน 6 เดือนได้ผลเป็นที่น่าพอใจดังนี้ :

รายงานผลกาศีกษาประโยชน์ของ HGH ระดับความพอใจ
ผลต่อร่างกาย
ความแข็งแกร่ง การออกกำลังกาย และไขมันในร่างกาย ความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ 88%
ขนาดของกล้ามเนื้อ 81%
ปริมาณไขมันที่หายไป 72%
ความทนทานต่อการออกกำลังกาย 81%
ความอึดในการออกกำลังกาย 83%
ผิวพรรณและเส้นผม
ลักษณะของผิว 71%
ความหนาของผิว 68%
ความยืดหยุ่นของผิว 71%
การลดรอยเหี่ยวย่น 51%
ผมที่ขึ้นใหม่ 38%
การฟื้นตัว ความยืดหยุ่นของร่างกาย และความทนทาน
ระยะเวลาการหายของแผลเก่า 55%
ระยะเวลาการหายของแผลใหม่ 71%
คุณภาพของแผลที่หาย 61%
ความยืดหยุ่นของกระดูกสันหลัง 53%
การทนทานต่อโรคภัยไข้เจ็บ 73%
ความสามารถทางเพศ
ความสามารถและความอึดทางเพศ 75%
ระยะเวลาที่องคชาติแข็งตัว 62%
อาการร้อนวูบวาบ 57%
การควบคุมประจำเดือน 58%
พลังงาน อารมณ์ และความทรงจำ
ระดับพลังงาน 84%
การควบคุมอารมณ์ 67%
ทัศนคติต่อชีวิต 78%
ความทรงจำ 62%

ผลหลังจากได้รับสารอาหารประเภทกรดอะมิโน

HGH

เซลล์ต้องการสารอาหารที่สามารถดูดซึม กรดอะมิโน เพื่อใช้ในการสังเคราะห์ฮอร์โมนต่าง ๆ จากผลการศึกษาจากทางวิทยาศาสตร์ พบความเปลี่ยนแปลงของเซลล์ โดยพบว่ามีการสร้างเซลล์ใหม่ทดแทนเซลล์ที่เส่อมสภาพไปทำให้ร่างกายได้เปลี่ยนทางกายภาพที่สังเกตุได้ดังตารางต่อไปนี้

อวัยวะ อาการของสภาวะการแก่ตัวของร่างกาย ผลหลังจากได้รับสารอาหาร ( กรดอะมิโน ) 
ผม ผมงอกและร่วง ผมขึ้นใหม่ 38%
สมอง ความจำเสื่อม ไมเกรน ขาดสมาธิ คนไข้อัลไซเมอร์ จะวิตกจริตและอยู่ไม่นิ่ง ไม่ได้ดังใจ นอนไม่หลับ ควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น 67% ความจำดีขึ้น 62% ความเครียดลดลง หลับง่ายขึ้น 78%
ใบหน้า เกิดรอยย่นและตีนกา รอยเหี่ยวย่นลดลง
ตา การมองเห็นเสื่อมลง เกิดต้อกระจก ต้อเนื้อ การมองเห็นดีขึ้น
ปาก มีกลิ่นปาก รับรสไม่ได้ มีปัญหาเหงือกและฟัน -
หน้าอก การ เผาผลาญลดลง เส้นเลือดตีบตัน ใจสั่น มีปัญหากล้ามเนื้อหัวใจ ความดันโลหิตไม่ปกติ กล้ามเนื้อ หน้าอกหย่อนยาน ปอดอ่อนแอลง ระบบภูมิต้านทานลดลง ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ ระบบภูมิต้านทานเพิ่ม 73% หัวใจแข็งแรง และระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้น เซลส์เจริญเติบโตดี
กระเพาะ กรด ในกระเพาะน้อยลง การดูดซึมอาหารแย่ลง โลหิตจาง ภาวะทุโภชนา ท้องผูก ลำใส้อุดตัน รังไข่ฝ่อ ปัญหามดลูกหย่อนยาน กล้ามเนื้อเหลว การดูดซึมอาหารดีขึ้น ลำใส้เคลื่อนไหวได้ดี ป้องกันท้องผูกและท้องเสีย
ช่องท้อง สตรี : โรคภายในช่องคลอด ไม่มีความต้องการทางเพศ บรุษ : ต่อมลูกหมากโต ทางเดินปัสสวะ ปัสสวะบ่อย ลดอาการปัสสาวะลำบากหรือบ่อย อาการช้ำรั่ว ควบคุมการมีประจำเดือน 39% เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ 75% เนิ่นนานขึ้น 62%
ผิวพรรณ ขาดความยืดหยุ่น ไม่เต่งตึง ขาดน้ำ ผิวแห้ง ผิวอับเสบเป็นตุ่ม และมีกระแก่เกิดขึ้น ผิวพรรณดีขึ้น 71% เต่งตึง 71% หนาแน่นขึ้น 68%
กระดูก สูญเสียแคลเซียมจากกระดูก สันหลังอับเสบ ความเสี่ยงเป็นโรคกระดูกสูงขึ้น ป้องกันสภาวะกระดูกพรุน
ร่างกาย ขาด พลังงาน ขี้หนาว ปวดกล้ามเนื้อ โลหิตจาง อ้วนขึ้นเป็นเบาหวาน ควบคุมน้ำหนักไม่ได้ น้ำหนักไม่สมดุล เล็บเจริญผิดรูป ระดับโคเลสเตอรอลสูงขึ้น ระดับพลังงานสูงขึ้น 84% ระบบประสาทแข็งแรง ควบคุมระดับอินซูลิน ไขมันและโคเลสเตอรอลลดลง 72%

นอนไม่หลับ โกรทฮอร์โมนช่วยได้(HGH)

HGH

ศูนย์กลางนอนหลับแห่งลอนดอน เรื่องการนอนไม่หลับหรือหลับไม่สนิทนั้นพบจากการติดตามผู้คนอย่างน้อยหนึ่งคนหรือ มากกว่านั้นมีปัญหาเรื่องการนอน การหลับยากตื่นนอนเร็วเกินไปทำให้ไม่กระปรี้กระเปร่าในตอนเช้า จากการศึกษา

สามารถจำแนกประเภทการนอนได้ดังนี้

  • นอนหลับยาก :  สังเกตุจากความรู้สึกว่าต้องพยามเพื่อที่ให้หลับ โดยปกติคนเราจะใช้เวลาประมาณ 1-20 นาทีเพื่อนอนหลับ แต่ผู้ที่มีปัญหาการหลับจะใช้เวลา ครึ่งชั่วโมงหรือมากกว่านั้น เพื่อที่จะได้หลับลง
  • นอนไม่หลับเป็นประจำ : คุณมีปัญหากับการนอนไม่หลับตลอดเวลา และรู้สึกตัวระหว่างคืนและตื่นขึ้นมาเป็นเวลา ครึ่งชั่วโมงหรือมากกว่านั้น
  • นอนไม่หลับชั่วคราว : คุณมีปัญหาในการนอนไม่กี่คืนนอนไม่หลับระยะสั้น : คุณมีปัญหากับการนอนหลับไม่ถึงเดือน
  • นอนไม่หลับเรื้อรัง : คุณมีปัญหากับการนอนหลับกว่าหนึ่งเดือน ดร.ไนล์ สแตนลีย์ ผู้เชียวชาญด้านการนอนหลับของ มหาวิทยาลัยนอร์โฟล์คและนอริช  กล่าวว่าประเภทของการนอนไม่หลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

เขาเชื่อว่าผู้ที่นอนไม่หลับเรื้อรัง 2 ใน 3 ของผู้ที่มีปัญหาการการนอนหลับยากมากกว่าหนึ่งคืน เพราะมีความเครียดสูงในดำเนินชีวิตประจำวัน

วงจรของการนอน

การนอนหลับมี 2 ประเภทหลัก

  1. หลับลึก(REM) และ
  2. หลับแบบตื้น (NREM)

การหลับแบ่งเป็นระยะ

  1. ระยะแรก คึ่งหลับครึ่งงตื่น
  2. ระยะต่อมา คือหลับแบบตื้นๆ
  3. ระยะที่ 3-4 คือหลับลึกเป็นการเคลื่อนไหวตาแบบช้าๆและ
  4. ระยะสุดท้ายจะเคลื่อนไหวตาแบบรวด เร็วการนอนหลับลึกจะมีเวลาประมาณ 90 นาที ในหนึ่งวงจรและผู้ใหญ่จะมี4-6 วงจรในแต่ละคืน

การนอนจะช่วยสร้างภูมิต้านทานของคุณให้แข็งแกร่งขึ้น

ในสภาวะที่คลื่นสมองกับการหายใจช้า ความดันโลหิตและอุณหภูมิของร่างกายต่ำ ไตของคุณจะลดการผลิตปัสสาวะ ร่างกายจะปลดปล่อยโกรทฮอร์โมนซึ่งจะช่วยซ่อมแซมและสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายและเนื้อเยื่อต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้การหลับไม่ลึกหรือไม่เพียงพอจะส่งผลเสียต่อผิว ผมและความสามารถต้านทานการติดเชื้อ

การบำบัดอาการนอนไม่หลับ

ยา บางประเภทหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายยา เช่น  ไดเฟนไฮดรามีนและโปรเมทาซีน เดิมเป็นยาแก้แพ้ แต่ทำให้รู้สึกง่วงระหว่างวัน อย่างไรก็ตามการใช้ยานอนหลับควรปรึกษาแพทย์ ผู้ที่มีโรคประจำตัวบางโรคไม่ควรใช้ยานอนหลับ เช่น โรคต้อหิน โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ มีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากหรือเกี่ยวกับปัสสาวะ หากคุณสงสัยควรปรึกษาแพทย์

ยานอนหลับสำหรับการแก้ปัญหาในระยะสั้น

การ ใช้ยานอนหลับนั้นช่วยได้ในระยะสั้น แต่ในระยะยาวไม่สามารถจะช่วยได้ การกินยานอนหลับไม่ได้รักษาถึงต้นตอของการนอนไม่หลับ เป็นเพียงการรักษาอาการที่เห็นเท่านั้นมันจะทำให้เพิ่มระยะเวลาของขั้นครึ่งหลับคึ่งตื่นเพิ่มขึ้น แต่จะลด ขั้นหลับลึกลดลง ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับ จิม ฮอร์น  ผู้อำนวยมหาวิทยาลัยลัฟเบอเรอะ ศูนย์การวิจัยการนอนหลับ กล่าวว่า การใช้ยานอนหลับไม่กี่สัปดาห์ผู้ใช้จะนอนได้ไม่เกิน 20 นาที ในบางรายก็นอนได้น้อยกว่านั้น และจะนอนได้ลดลงเหลือเพียง 15 นาที แพทย์จึงควรสร้างหลักสูตรระยะสั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการพึ่งยา

จากบทความข้างต้นจะเห้นว่า โกรทฮอร์โมน(HGH) จะหลั่งออกมาเมื่อหลับลึก ดังนั้นการหลับที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ท่านไมแก่ง่าย จากการหลั่งฮอร์โมนนี้นั้นเอง ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ร่างกายปล่อยฮอร์โมนชนิดนี้ได้โดยตรงคือ ไบโอสเปรย์ ซึ่งใช้วิธีการกระตุ้นต่อมใต้สมองให้หลั่งฮอร์โมนที่ว่านี้ออกมา

เขากวางอ่อน IGF-1 ชะลอวัย ต้านชรา

HGH

ดร.สุรชัย ชาครียรัตน์  ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      เล่าเรื่องการค้นพบการต้านความแก่ และคงความเป็นหนุ่มสาวของมนุษย์ด้วยฮอร์โมนจากเขากวางอ่อน และน้ำสกัดจากผลไม้โนนี่ด้วยตัวของผู้เขียนเองตามลำดับของกาลเวลา ดังนี้ ในปี ค.ศ.1990 Dr.Daniel Rudman ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง Hormone โดยใช้โกรทฮอร์โมน (Human Growth Hormone) หรือ HGH ที่โรงงานอุตสากรรมผลิตยาในประเทศสหรัฐสังเคราะห์ขึ้น การวิจัยงานสำคัญเรื่องนี้กระทำขึ้น ณ. Medical College of Wisconsin เมือง Milwunkee ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้อาสาสมัครจำนวน 26 คน อายุ ระหว่าง 61-81 ปี (พวกได้รับฮอร์โมน 12 คน และพวกไม่ได้รับฮอร์โมน 14 คน )โดยการฉีดฮอร์โมน HGH เพื่อศึกษาผลของ HGH ในการชะลอความชราในมนุษย์ ผลของการวิจัยดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสาร New England Journal of Medicine ในปี ค.ศ.1990 ผลการทดลองครั้งนั้นชี้ให้เห็นว่า ไม่เพียงฮอร์โมน HGH จะชะลอความแก่ได้ (retard aging) แต่ยังทำให้ร่างกาย ฟื้นคืนสภาพความเป็นหนุ่มเป็นสาวได้ ไม่ต่ำกว่า 10-20 ปี (reverses the aging process) ในขณะที่คนที่ไม่ได้รับฮอร์โมน จะแก่ชราลงไปตามอายุขัย หลังจากปี ค.ศ. 1990 งานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้นับพันเรื่องถูกนำมาวิจัยอย่างต่อเนื่อง และยืนยันตรงกันกับที่ Dr.Daniel Rudman ค้นพบ ซึ่งเป็นข่าวที่ฮือฮาสะท้านโลกมาครั้งหนึ่งแล้วในอดีต

ผู้เขียนจบการศึกษาทางด้านสรีรวิทยา เกี่ยวกับฮอร์โมนนี้มาโดยตรงจากมหาวิทยาลัยฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา (ปริญญาเอก) ในปี ค.ศ.1975 จึงมีความสนใจและติดตามผลงานเหล่านี้มาโดยตลอด แต่เนื่องจากขาดงบประมาณวิจัยสนับสนุน จึงไม่มีโอกาสทำการวิจัยเรื่องดังกล่าวที่ประเทศไทยในขณะนั้นได้ จวบจนปี ค.ศ. 1997 ผู้เขียนได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา เกี่ยวกับการส่งเสริมการเลี้ยงกวางเป็นการค้า ที่จัดขึ้นโดยภาควิชาสัตววิทยา และภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกรมปศุสัตว์

มีคำถามถามว่าฮอร์โมนหรือสารชีวะเคมีอะไรในเขากวางอ่อน

ที่ช่วยให้มนุษย์มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และมีสมรรถภาพทางเพศสูง เป็นคำถามยอดฮิตที่หลายคนกำลังรอคำตอบอยู่ ผู้เขียนจึงได้เริ่มนำงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมาทำนับแต่นั้นเป็นต้นมา โดยได้รับเงินสนับสนุนการวิจัยจากฟาร์มโชคชัย จำนวน 50,000 บาท ที่มอบให้สำหรับทำงานวิจัยทางด้านสัตวบาลตั้งแต่ปี ค.ศ.1986 จนทั้งผู้มอบ คือ คุณโชคชัย บุลกุล และผู้เขียนเกือบลืมไปว่าเหลือเงินก้อนนี้อยู่และทางมหาวิทยาลัยได้เก็บ รักษาไว้ให้ ต่อมาเมื่อสนใจจะทำการวิจัยแต่ขาดเงินจึงมองหาแหล่งเงินสนับสนุน และพบว่าเงินสนับสนุนดังกล่าวยังเหลืออยู่ประมาณ 30,000 บาท ทำให้เริ่มงานวิจัยนี้ได้ทันที ประกอบกับความโชคดีที่ได้รับอนุมัติการจัดสรรงบประมาณวิจัยเรื่องผลตกค้าง ของฮอร์โมน rBST (เป็นโกรทฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่คล้ายกับ HGH มาก) ในการเพิ่มผลผลิตน้ำนมโครีดนมในประเทศไทยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้มีโอกาสทำการวิจัยในเรื่องดังกล่าวในปีต่อๆ มาจนถึงปัจจุบันได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น จนกระทั่งได้พบว่าฮอร์โมนที่ใช้ชะลอความชรา และสามารถพลิกฟื้นคืนสภาพความเป็นหนุ่มสาวให้แก่มนุษย์เรา ที่ Dr.Daniel Rudman เป็นผู้ค้นพบโดยการฉีด HGH ให้แก่มนุษย์ทำให้มนุษย์ไม่แก่นั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ร่างกายตอบ สนองต่อ HGH ด้วยการผลิตฮอร์โมน IGF-1 ออกมาหมุนเวียนในกระแสเลือด โดยมีกลไกการทำงานดังนี้ เมื่อฉีด HGH เข้าไปในร่างกายมนุษย์ HGH จะไปกระตุ้นให้ตับและเซลล์อื่น เช่น เซลล์กระดูกอ่อน ผลิตฮอร์โมน IGF-1 ออกมาหมุนเวียนในกระแสโลหิต เช่นเดียวกับโคนม เมื่อฉีด rBST เข้าไป rBST จะไปกระตุ้นให้ตับและเซลล์อื่นๆ ของแม่โค เช่น เซลล์กระดูกอ่อนผลิตฮอร์โมน IGF-1 ออกมาหมุนเวียนในกระแสโลหิตของแม่โค ทำให้แม่โคสามารถผลิตน้ำนมได้เพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 20-40% ส่วนฮอร์โมน IGF-1 ในมนุษย์ มีผลในด้านชะลอความชราและพลิกฟื้นให้ร่างกายคืนความเป็นหนุ่มสาวกลับมาได้ ประมาณ 10-20 ปี คำถามจึงมีอยู่ว่าสารพวกนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและจะมีอยู่ที่ไหนบ้าง จากข้อมูลที่ได้ทำวิจัยด้วยตนเองและข้อมูลที่สืบค้นได้จากการวิจัยในต่าง ประเทศซึ่งส่วนใหญ่จากประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้ทราบว่า ฮอร์โมนที่ทรงคุณค่ามหาศาลต่อมวลมนุษย์ชาติ ที่จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพและทำให้มนุษย์มีชีวิตยืนยาวขึ้นเป็นฮอร์โมนที่มี อยู่ในเขากวางอ่อน คือ ฮอร์โมน IGF-1 (Insulin Growth Factor 1) ฮอร์โมน IGF-1 มิใช่ฮอร์โมนเพศ Testosterone อย่างที่เคยเข้าใจกันมาในอดีต ส่วนสมรรถภาพทางเพศที่มนุษย์อาจมีเพิ่มขึ้นนั้น เป็นผลพลอยได้จากการมีสุขภาพดีขึ้นและได้รับแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ เช่น แคลเซี่ยม ฟอสฟอรัส เหล็ก และแร่ธาตุปลีกย่อยบางชนิดที่มีอยู่ในเขากวางอ่อน ฮอร์โมน IGF-1 (somatomedin c) เป็นฮอร์โมนที่พบในร่างกายมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อวัยวะที่ผลิตฮอร์โมนตัวนี้คือ ตับ และเซลล์ของกระดูกอ่อน (cartilage) ร่างกายจะทำหน้าที่ผลิตเมื่ออวัยวะดังกล่าวถูกกระตุ้นด้วย Growth Hormone (GH) ที่ต่อมใต้สมองส่วนหน้า (anterior pituitary) ผลิตออกมา (นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่า mRNAs ที่เซลล์ของร่างกายจะใช้สร้างฮอร์โมน IGF-1 และ IGF-2 จะพบได้เฉพาะที่เซลล์ของตับและกระดูกอ่อนเท่านั้น (จึงเป็นที่ยืนยันว่าเซลล์ของตับและกระดูกอ่อนคือแหล่งผลิตฮอร์โมนดังกล่าว) ฮอร์โมน IGF-1 เป็นฮอร์โมนที่เป็นโปรตีน มีกรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบรวม 70 ตัว เราจะพบฮอร์โมน IGF-1 ในระดับความเข้มข้นสูงในเขากวางอ่อนซึ่งเป็น cartilage ชนิดหนึ่ง แต่ในการบริโภคเขากวางอ่อนเพื่อใช้ชะลอความแก่นั้นเราต้องคำนึงถึงปัจจัย อื่นๆ ที่อาจทำให้ผลเปลี่ยนแปรไปบ้าง ปัจจัยต่างๆ เหล่านั้นเป็นต้นว่า การที่ฮอร์โมนจะสูญสลายไปอย่างรวดเร็วเมื่อได้รับความร้อน หรือการที่ปริมาณความเข้มข้นของฮอร์โมนที่พบในส่วนต่างๆ ของเขากวางไม่เท่ากัน เช่น ความเข้มข้นของฮอร์โมนที่ปลายเขาจะมีมากกว่าที่ฐานเขา และยังต้องคำนึงถึงความสมบูรณ์ของกวาง และอาหารที่กวางกินเข้าไปด้วย โดยปกติปลายเขาอ่อนแห้งของกวางที่สมบูรณ์ที่เก็บรักษาเป็นอย่างดีหนัก 1 กรัม จะมีฮอร์โมนนี้ประมาณ 611 ng/g (1ng=1/10-9 gm) การรับประทานเขากวางอ่อนเพื่อให้ได้ฮอร์โมน IGF-1 ตามที่ต้องการเพื่อชะลอความแก่ ให้ผลผันแปร มากน้อยไปตามปัจจัยที่กล่าวแล้ว (1ng=1/10-9 gm)