Biospray2rich.com

แพทย์ทางเลือกเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน Integrated Medicine

การแพทย์ผสมผสาน - Integrated Medicine

การเจ็บไข้ได้ป่วยของประชาชนในอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นผลมาจากการดำเนินชีวิต โดยไม่ค่อยสนใจต่อสุขภาพของตนเอง มีการใช้ร่างกายอย่างฟุ่มเฟือย เมื่อเจ็บป่วยก็จะปล่อยให้เป็นภาระหน้าที่ของแพทย์ในการค้นหาและดำเนินการ รักษาโรค บ่อยครั้งจำเป็นต้องใช้การตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการร่วมด้วย เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพความแม่นยำในการรักษามากยิ่งขึ้น

เริ่มมีการมองถึงปัญหาต่างๆข้างต้น และทำการค้นคว้า ศึกษา โดยแพทย์และผู้ที่มีความสนใจเรื่องสุขภาพ พอแสดงให้เห็นว่าเป็นผลจากสิ่งแวดล้อม มลพิษ คุณภาพอาหารและการบริโภค ภาวะความเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจ ล้วนส่งผลให้ง่ายต่อการเจ็บป่วยของคนเรา การที่ต้องการมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บจำเป็นต้องมีการเปลี่ยน แปลงพฤติกรรม จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ เพื่อให้มีภูมิชีวิตของแต่ละบุคคลมีความแข็งแรง ร่างกายจะมีภูมิต้านทานต่อโรคร่างกายก็ไม่เจ็บป่วยง่าย

การแพทย์ทางเลือกหรือการแพทย์แบบผสมผสาน อาจมีรายละเอียดปลีกย่อยและแตกต่างกันไปบ้าง แต่ประเด็นสำคัญใหญ่ๆก็คือ การเลือกสรรอาหาร พืชผัก สมุนไพรที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย การออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ การผักผ่อน การฝึกควบคุมอารมณ์และจิตใจเหล่านี้ล้วนเป็นวิถีเพื่อสุขภาพที่ประหยัดและ เป็นธรรมชาติ ในการสร้างเสริมภูมิชีวิตให้แข็งแรงช่วยตนเองให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ

แพทย์ทางเลือกที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตทุกวันนี้เช่น แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน

แพทย์แผนไทย การแพทย์แผนโบราณ

-สมุนไพรบำบัด
-วารีบำบัด
-นวดแบบต่าง ๆ

การแพทย์แผนจีน

- เวชกรรมฝังเข็ม
- สมุนไพรบำบัด
- ศูนย์การเรียนรู้ฝึกอบรมการแพทย์แผนจีน
- การแพทย์ผสมผสาน - สมาธิบำบัด
- โยคะ ฤาษีดัดตน
- ไทเก็ก
- วูซู
- สุวคนธ์บำบัด

เพิ่มเติมเรื่องที่เกี่ยวกัน

**เอกสารอ้างอิง :
สุฮวง ฐิติสัตยากร. ไขข้อข้องใจทางวิชาการ.
วารสารอาหารและยา 5 (มกราคม-เมษายน 2541) : 72-75.

***http://www.thaiabc.com/yoga/

ข้อมูลจากงานจุฬาฯวิชาการ 48
โดย คณะแพทยศาสตร์

ติดต่อ | สั่งซื้อ | บทความ | ข่าว | โปรโมชั่น | สาราบัญเว็ป ไบโอสเปรย์ Links