การแพทย์ผสมผสาน - Integrated Medicine

การเจ็บไข้ได้ป่วยของประชาชนในอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นผลมาจากการดำเนินชีวิต โดยไม่ค่อยสนใจต่อสุขภาพของตนเอง มีการใช้ร่างกายอย่างฟุ่มเฟือย เมื่อเจ็บป่วยก็จะปล่อยให้เป็นภาระหน้าที่ของแพทย์ในการค้นหาและดำเนินการ รักษาโรค บ่อยครั้งจำเป็นต้องใช้การตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการร่วมด้วย เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพความแม่นยำในการรักษามากยิ่งขึ้น เริ่มมีการมองถึงปัญหาต่างๆข้างต้น และทำการค้นคว้า ศึกษา โดยแพทย์และผู้ที่มีความสนใจเรื่องสุขภาพ พอแสดงให้เห็นว่าเป็นผลจากสิ่งแวดล้อม มลพิษ คุณภาพอาหารและการบริโภค ภาวะความเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจ ล้วนส่งผลให้ง่ายต่อการเจ็บป่วยของคนเรา การที่ต้องการมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บจำเป็นต้องมีการเปลี่ยน แปลงพฤติกรรม จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ เพื่อให้มีภูมิชีวิตของแต่ละบุคคลมีความแข็งแรง ร่างกายจะมีภูมิต้านทานต่อโรคร่างกายก็ไม่เจ็บป่วยง่าย การแพทย์ทางเลือกหรือการแพทย์แบบผสมผสาน อาจมีรายละเอียดปลีกย่อยและแตกต่างกันไปบ้าง แต่ประเด็นสำคัญใหญ่ๆก็คือ การเลือกสรรอาหาร พืชผัก สมุนไพรที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย การออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ การผักผ่อน การฝึกควบคุมอารมณ์และจิตใจเหล่านี้ล้วนเป็นวิถีเพื่อสุขภาพที่ประหยัดและ เป็นธรรมชาติ ในการสร้างเสริมภูมิชีวิตให้แข็งแรงช่วยตนเองให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ แพทย์ทางเลือกที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตทุกวันนี้เช่น แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน

แพทย์แผนไทย การแพทย์แผนโบราณ

 • สมุนไพรบำบัด
 • นวดแบบต่าง ๆ
 • วารีบำบัด

การแพทย์แผนจีน

 • เวชกรรมฝังเข็ม
 • สมุนไพรบำบัด
 • ศูนย์การเรียนรู้ฝึกอบรมการแพทย์แผนจีน

การแพทย์ผสมผสาน

 • สมาธิบำบัด
 • โยคะ ฤาษีดัดตน
 • ไทเก็ก
 • วูซู
 • สุวคนธ์บำบัด

**เอกสารอ้างอิง : สุฮวง ฐิติสัตยากร. ไขข้อข้องใจทางวิชาการ. วารสารอาหารและยา 5 (มกราคม-เมษายน 2541) : 72-75. ***http://www.thaiabc.com/yoga/ ข้อมูลจากงานจุฬาฯวิชาการ 48 โดย คณะแพทยศาสตร์