Insert Logo Here

biospray การแพทย์ผสมผสาน

การแพทย์แบบองค์รวม - Holistic Medicine

การแพทย์แบบองค์รวม หรือ Holistic Medicine กองการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ให้คำนิยาม คือ การใช้การแพทย์หลากหลายร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นกระแสหลัก แผนไทย และทาง เลือกในการดูแลผู้ป่วยทั้งตัว ไม่ใช่รักษาเฉพาะโรคหรืออวัยวะเพียงอย่าง เดียว แต่ต้องดูแลหมดทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

การรักษาแบบการแพทย์องค์รวมคือ เอาความสัมฤทธิ์ผลในการบำบัดเป็นจุดศูนย์ แล้วใช้วิธีการรักษาทุกวิธี ทั้ง ทางด้านจิต การฝึกจิต ทางอารมณ์ ทางสังคม และรวมทั้งไสยศาสตร์ กาย จิต สภาพแวดล้อม : หัวใจของ Holistic Medicine  การแพทย์องค์รวมยังรวมถึง

  • การแพทย์ทางเลือก-Alternative Medicine
  • การแพทย์ผสผสาน -Complementary Medicine
  • การแพทย์วิถีธรรมชาติ-Natural Healing

อาจารย์ไกรวุฒิ มักพิมล ผู้เชี่ยวชาญแพทย์ทางเลือกด้านโภชนาศาสตร์และกลิ่น บำบัด อธิบายเพิ่มเติมว่า การรักษาแบบองค์รวมคือ การกลับไปสู่สมดุล หรือสูง สุดคืนสู่สามัญ กลับไปสู่สิ่งที่ง่ายที่สุด โดยต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ โภชนาการ การปรับปรุงโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ และเรื่องจิตใจคือ การฝึกสมาธิ 

อ.ศุภชัย ให้ความรู้ว่าทุกวันนี้สาเหตุของการเจ็บป่วยร้อยละ 65 ไม่ได้มาจาก เชื้อโรค แต่มาจากวิธีการใช้ชีวิตของเราต่างหาก เพราะร่างกายมันผิด ธรรมชาติ กินอยู่หลับนอนผิดธรรมชาติ หายใจก็ไม่เป็นธรรมชาติ ฉะนั้นการดูแล การใช้ชีวิตให้เข้าใกล้วิถีธรรมชาติ จึงมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการ รักษาเลย 

เรื่องที่เกี่ยวข้องกัน

ติดต่อ | สั่งซื้อ | บทความ | ข่าว | โปรโมชั่น | สาราบัญเว็ป ไบโอสเปรย์ Links