นโยบายสิทธิส่วนบุคคล - privacy policy

 1. ข้อมูลใด ๆ ที่ทาง ไบโอสเปรย์ทูริชดอทคอม ได้บันทึกข้อมูลของท่าน เราจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่ 3 ซึ่งเราจะเป็นความลับของลูกค้า
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อนำเสนอสินค้าและ บริการให้ตรงตามความต้องการ และความสนใจของท่าน โดยข้อมูลที่ท่านได้ลงทะเบียนแล้วท่านสามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูลดังกล่าว ได้ตามต้องการ ด้วยการใช้ username และ password นการเข้าถึงข้อมูลของตัวท่านเอง
 3. การใช้ข้อมูลสมาชิก เว็บไซต์ ไบโอสเปรย์ทูริชดอทคอมให้บริการแก่ท่านโดยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ดังนั้นเว็บไซต์ ไบโอสเปรย์ทูริชดอทคอมจำต้อง หารายได้จากการโฆษณาโดยเว็บไซต์ ไบโอสเปรย์ทูริชดอทคอมจะเป็นสื่อกลางในการนำเสนอโฆษณาสู่สมาชิก อย่างไรก็ตาม ข้อมูลของท่านจะยังคงอยู่ในความดูแลของทางเว็บไซต์ ไบโอสเปรย์ทูริชดอทคอม ผู้โฆษณาไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของท่านในส่วนของการนำเสนอโฆษณาจะอยู่ใน รูปแบบของแบนเนอร์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะนำส่งถึงท่านเมื่อท่าน แจ้งความจำนงค์เท่านั้น โดยท่านมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการรับโฆษณาต่างๆได้ทุกเมื่อ
 4. การเก็บข้อมูลสมาชิก เว็บไซต์ ไบโอสเปรย์ทูริชดอทคอมเป็นผู้เก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านแต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่บางกรณีที่จำเป็นต้องนำเสนอ ข้อมูลท่านต่อผู้อื่น เว็บไซต์ ไบโอสเปรย์ทูริชดอทคอมจะแจ้งให้ท่านพิจารณาว่าจะตกลงยินยอมเผยแพร่ข้อมูลของท่าน หรือไม่ ในกรณีที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นที่มีลิ้งค์อยู่บนเว็บไซต์ของเว็บไซต์ ไบโอสเปรย์ทูริชดอทคอม เว็บไซต์แห่งนั้นอาจสามารถ เก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นไม่ได้รวมอยู่ในนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเว็บไซต์ ไบโอสเปรย์ทูริชดอทคอม แต่อย่างใด
 5. การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ เว็บไซต์ ไบโอสเปรย์ทูริชดอทคอมจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้
  1. เว็บไซต์ ไบโอสเปรย์ทูริชดอทคอมจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อพันธมิตร ทางธุรกิจและผู้ให้การสนับสนุน ทางธุรกิจ และหากพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ให้ การสนับสนุน ทางธุรกิจร้องขอข้อมูลของท่านเพิ่มเติม เพื่อจัด กิจกรรมส่งเสริมการขาย เว็บไซต์ ไบโอสเปรย์ทูริชดอทคอม จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
  2. เว็บไซต์ ไบโอสเปรย์ทูริชดอทคอมมีสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลใดๆ หากข้อมูลนั้นเป็นที่ต้องการในทางกฎหมาย โดยการ เปิดเผยนั้นมีความจำเป็นต่อ - กระบวนการทางกฎหมาย - การทำตามเงื่อนไขการให้บริการ - การอ้าง - หรือเรียก ร้องว่าเนื้อหานั้นๆละเมิดสิทธิของผู้อื่น - การรักษาสิทธิ์ และความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการของเว็บไซต์ ไบโอสเปรย์ทูริชดอทคอม
  3. กรณีที่ท่านละเมิด ฝ่าฝืน และไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์ ไบโอสเปรย์ทูริชดอทคอม ซึ่งรายละเอียด เงื่อนไขการให้บริการท่านสามารถตรวจสอบได้ที่หน้าเงื่อนไขการให้บริการ
 6. ข้อควรระวังที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจำเป็นต้องใช้ usernameและpassword ท่านจึงเป็นผู้เดียว ที่สามารถเข้า ถึงข้อมูลของท่านเพื่อทำการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ดังนั้นท่านจึงควรรับผิดชอบusername และ password ไว้เป็นความลับเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล และการถูกนำไปใช้ในทางมิชอบ เว็บไซต์ ไบโอสเปรย์ทูริชดอทคอมจะไม่สอบถาม password ของท่านไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ กรุณาออกจากระบบทุกครั้ง (log out) เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของท่านโดยบุคคลอื่นเนื่องจากไม่มีการรับรองความปลอดภัย อย่างสมบูรณ์ในการส่งผ่าน ข้อมูลทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ ไบโอสเปรย์ทูริชดอทคอมจะรักษาความปลอดภัย ภายในระบบของ เว็บไซต์ ไบโอสเปรย์ทูริชดอทคอมในการส่งข้อมูลอย่างดีที่สุด